Reklamační řád Elektrocentrum Electroshop.cz

Tento reklamační řád je platný od 1. ledna 2014 a nahrazuje původní reklamační řád (jeho znění naleznete zde).

 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL KE STAŽENÍ (formát .doc, 30kB)

 

Adresa pro zasílání reklamačních zásilek

ELEKTROCENTRUM ELECTROSHOP.CZ

REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ

MASARYKOVA 22

25088 ČELÁKOVICE

 

  1. Všeobecné názvy a ustanovení

 

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího Electroshop.cz spol. s r.o., IČ 28396600, DI4 CZ28696600, se sídlem V Zahrádkách 104, 25088 Čelákovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138581 (dále jen jako „prodávající“) a udává postup, jakým způsobem řešit reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující (zákazník) je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami před samotným objednáním zboží .

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí také s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi v Obchodních podmínkách (dále jen OP). Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v OP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

 

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající vždy ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejména název zboží , délka záruky, cena, množství, případně sériové číslo).

 

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

 

Prodloužená záruka – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

 

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď kupující spotřebitel anebo kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (omezené záruky, nákupy na „IČ“, více dále).

 

  1. Délka záruky, záruční doba

 

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců (24) od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá prodejce za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do dvanácti (12) měsíců ode dne převzetí věci kupujícím.

 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí dvacetčtyři (24) měsíců, avšak pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců.

 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nový kus běží původní záruční doba uvedené na nákupním dokladu.

 

  1. Závady na zboží

 

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 

  a)  má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  b)  se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

  c)  věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  d)  je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  e)  věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy.

 

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

Neodstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil neodborným zacházením se zboží m. V takovém případě může prodávající požadovat od kupujícího spotřebitele náhradu vzniklých nákladů dle běžného ceníku.

 

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité nebo vystavené věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

 

  1. Vyřízení reklamace

 

V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu či přiloženém návodu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

 

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží (manuály, webové stránky) , případně jej sdělí prodávající na dotaz kupujícího.

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě řešení. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží , jiných podkladů, dokumentů jako je doklad o nabytí věci od prodávajícího apod.). prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží  a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly. Kupující nesmí zboží zaslat s doprovodnou službou – dobírka. Takovéto zásilky nejsou prodávajícím přebírány a jsou vraceny zpět odesílateli na jeho náklady.

 

Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží (osobně v reklamačním oddělení nebo prostřednictvím dopravce) .

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží  do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží , při užívání neoriginálního příslušenství (barvy do tiskáren, nabíječky) apod.

 

Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

 

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na prodejně v Čelákovicích na základě předchozí domluvy.

 

Kupující je povinen přiložit ke zboží určené k reklamaci (opravě) reklamační protokol, který je možné získat z webových stránek prodávajícího.

 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL KE STAŽENÍ (formát .doc, 30kB)

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KE STAŽENÍ (formát .doc, 30kB)

 

Adresa pro zasílání reklamačních zásilek

 

ELEKTROCENTRUM ELECTROSHOP.CZ

REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ

MASARYKOVA 22

25088 ČELÁKOVICE

 

Při osobním vyzvednutí zboží z reklamace je povinností kupujícího si zboží vyzvednout v co nejkratším možném termínu, bez zbytečných průtahů. Kupující je vždy kontaktován (sms, e-mail) prodávajícím o ukončení a připravení reklamační zakázky. V případě delšího uskladnění než je zákonem stanovená doba 30ti dnů má prodávající právo si účtovat skladné ve výši 30.- Kč za den uskladnění. Pokud si kupující zboží nevyzvedne v zákonem stanovené lhůtě 6ti měsíců, je zboží ekologicky zlikvidováno, případně prodáno a vše zaprotokolováno.

 

  1. Závěrečná ustanovení

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018 a nahrazuje původní reklamační řád. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.